Betere beroepspraktijkvorming in het MBO!

Als Werkgevers Drechtsteden volgen we ook de ontwikkelingen in het MBO op de voet. We voelen ons daarbij zeer verbonden met ons eigen regionale ROC.

Onlangs heeft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer melding gemaakt van de voortgang van de kwaliteitsafspraken MBO. Conclusie daarbij is dat het MBO goed bezig is maar er qua beroepspraktijkvorming, de stage, nog het nodige te verbeteren is.

De bpv is een cruciaal onderdeel van de beroepsopleiding. De deelnemer maakt tijdens de bpv kennis met de beroepspraktijk, brengt de theoretische kennis die is opgedaan in de praktijk en maakt zich werknemersvaardigheden eigen. Een goede beroepspraktijkvorming helpt studenten zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. En helpt zo ook de jeugdwerkloosheid aan te pakken.
Diverse rapporten geven aan dat er wel het nodige is aan te merken op de kwaliteit van de bpv. Samenvattend gaat het daarbij vaak over de kwaliteit van de begeleiding en de communicatie tussen school, leerling en leerbedrijf. Een aanpak is nodig op het verbeteren van procedures en instrumenten. De oproep is dat de scholen het thema integraal onder de loep nemen en inzetten op een grondige aanpak van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

De Werkgevers Drechtsteden wil graag een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming omdat hier ook een taak en verantwoordelijkheid ligt voor de leerbedrijven. Een investering in een goede stage draagt zorg voor een gemotiveerde toekomstig medewerker. Die verbeterslag maak je samen! Een concrete uitwerking daarvan is bijvoorbeeld het bouwen van netwerken tussen branches, bedrijven, alumni enerzijds en docenten en stagebegeleiders anderzijds. Dergelijke netwerken kunnen een positieve uitwerking hebben op de samenwerking, de vakinhoudelijke ontwikkeling en de arbeidsmarktkansen voor de leerlingen. De inzet van informatie- en communicatietechnologie kan hierbij zeer behulpzaam zijn.

Dus samen voor beter beroepsonderwijs!